Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069

Počet tříd: 4
Kapacita:
 112 dětí


Pro školní rok 2021/2022
je stanoveno školné ve výši 1082,- Kč/měsíc.
č. ú. 71835339/0800

stravné – 37,- Kč denně ( 777,- / 21 pracovních dní )
               (40,- Kč sedmileté děti)
č. ú.  35-71835339/0800

uveďte variabilní symbol Vašeho dítěte


Provozní doba mateřské školy:


příchod 7,00 – 8,30
vyzvedávání dětí po obědě 12,30 - 13,00
odpočinek 13,00 - 14,15
odpolední vyzvedávání dětí 14,30 - 17,30Školní vzdělávací program - "Poznáváme svět"

 

V současné době má mateřská škola celkem 101 dětí ve čtyřech třídách. Od 1. 9. 2016 jsou třídy rozděleny podle věku dětí – 1. Motýlci, 2. Žabičky, 3. Rybičky a 4. Berušky.  

Charakter výchovně vzdělávací práce v jednotlivých třídách se pochopitelně  liší vzhledem k věku, schopnostem a potřebám dětí.

U nejmenších dětí - Motýlků - se nejvíce zaměřujeme na pozvolnou adaptaci v novém prostředí, rozvoj sociálních dovedností a komunikace. Paní učitelky zde kladou důraz na rozvoj samostatnosti, učí děti vzájemné ohleduplnosti. Naším hlavním cílem u nových dětí je poznat je, navázat s nimi vztah a pracovat na tom, aby se ve školce cítily dobře, aby důvěřovaly paní učitelce, zvykly si na režim dne ve školce a získaly zde kamarády.

Ve třídě Žabiček začínáme pracovat na rozvoji logického myšlení, rozšíření znalostí hrou a nejrůznějšími experimenty, zaměřujeme se na rozvoj motoriky, komunikace, samostatnosti a fantazie.

Ve třídě Rybiček se obvykle pracuje již víceméně stejně, jako ve třídě předškolní. Obvykle se zde totiž setkává skupinka předškoláků a skupinka dětí pětiletých, které ještě do školy nepůjdou. Paní učitelky v této třídě zohledňují tento fakt a aktivity připravují podle věku a schopností dětí. 

V předškolní třídě Berušek je práce zaměřena také na rozvoj školní zralosti a připravenosti. Děti zde mají mnoho  možností pro rozvoj všech svých schopností - logického a samostatného myšlení, předmatematických představ, rozvoj čtenářských dovedností, nácvik správného držení tužky atd. Toto je třída, kam docházejí děti s odkladem školní docházky a nejstarší předškoláci.

Veškerá vzdělávací činnost se odehrává formou zábavných aktivit, během kterých se děti, jakoby mimochodem, učí. Snažíme se je vzdělávat pomocí prožitků, experimentů  a hrou. Ke vzdělávaní používáme tradiční i nejnovější moderní pomůcky.

Naše mateřská škola není zaměřena na výkon, ale na dobré klima. Velmi ostražitě dbáme na začlenění dětí z jiného kulturního prostředí, na děti s jakoukoli odlišností či handicapem. Snažíme se poskytnout dětem co největší prostor pro volnou hru podle jejich vlastní fantazie. Právě při hře se totiž děti učí ty nejdůležitější životní dovednosti - komunikaci, ohleduplnost, rozvoj fantazie a hledání své role.

Snažíme se zkrátka, aby z dětí, které navštěvují naší mateřskou školu, vyrostli tolerantní, komunikující a ohleduplní dospělí.

Za běžných okolností naše škola realizuje řadu nadstandardních aktivit – výlety, ozdravné pobyty v přírodě, pořádání besídek a nejrůznějších slavností pro děti i rodiče (lampiónový průvod, vánoční besídky, oslavy Dne Země, oslavy Dne dětí, besídky ke Dni matek, Sportovní odpoledne pro tatínky, rozloučení s předškoláky apod.). V tuto chvíli se kvůli epidemiologické situaci snažíme pořádat zajímavé projektové dny také, ale pouze v dopoledních hodinách pro děti. Bez účasti veřejnosti.

Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci jsme v tomto školním roce zrušili také naprostou většinu zájmových kroužků. Zkušenosti nám překvapivě ukázaly, že odpolední hry, které nejsou přerušovány lektory, příchody a odchody dětí na kroužky, poskytují nyní dětem dostatek klidu a času pro rozvoj skutečně velkých fantazijních her. Děti staví bunkry, nemocnice, domácnosti, rozdělují si role, hrají si tak, jako my, když jsme byli malí. K našemu velkému překvapení absence kroužků dětem velmi pomohla v klidné adaptaci.

 

 

 

Mateřská škola Matěchova