Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069

Počet tříd: 4
Kapacita:
 112 dětí


Pro školní rok 2020/2021 je stanoveno:


školné – 998,- Kč měsíčně
č. ú. 71835339/0800

stravné – 37,- Kč denně ( 777,- / 21 pracovních dní )
               (40,- Kč sedmileté děti)
č. ú.  35-71835339/0800

uveďte variabilní symbol Vašeho dítěte


Provozní doba mateřské školy:


příchod 7,00 – 8,30
vyzvedávání dětí po obědě 12,30 - 13,00
odpočinek 13,00 - 14,15
vyzvedávání dětí 14,30 - 17,30
Školní vzdělávací program - "Poznáváme svět"

 

V současné době má mateřská škola celkem 105 dětí ve čtyřech třídách. Od 1. 9. 2016 jsou třídy rozděleny podle věku dětí – 1. Motýlci, 2. Žabičky, 3. Rybičky a 4. Berušky.  

 

Charakter výchovně vzdělávací práce v jednotlivých třídách se pochopitelně  liší vzhledem k věku, schopnostem a potřebám dětí. U nejmenších dětí se nejvíce zaměřujeme na pozvolnou adaptaci v novém prostředí, rozvoj sociálních dovedností a komunikace. Paní učitelky ve všech třídách kladou důraz na rozvoj samostatnosti, učí děti vzájemné komunikaci a ohleduplnosti. V předškolní třídě je práce zaměřena také na rozvoj školní zralosti a připravenosti. Děti zde mají více možností pro rozvoj předmatematických představ, rozvoj čtenářských dovedností, nácvik správného držení tužky atd.

 

Naše mateřská škola usiluje o výrazně prosociální charakter práce. V naší škole panuje velmi tolerantní klima, respektujeme odlišnosti a individuální potřeby dětí i dospělých. Integrujeme děti s postižením a velmi dbáme o jejich pozitivní přijetí ostatními dětmi. Podporujeme mezigenerační setkávání - navštěvujeme s dětmi Domov seniorů a podporujeme i dobré vztahy mezi dětmi různých národností. Snažíme se zkrátka, aby z dětí, které navštěvují naší mateřskou školu, vyrostli tolerantní, komunikující a ohleduplní dospělí.

 

Naše škola realizuje řadu nadstandardních aktivit – výlety, ozdravné pobyty v přírodě, pořádání besídek a nejrůznějších slavností pro děti i rodiče (lampiónový průvod, vánoční besídky, oslavy Dne Země, oslavy Dne dětí, besídky ke Dni matek, Sportovní odpoledne pro tatínky, rozloučení s předškoláky apod.). Nabízíme také množství odpoledních zájmových aktivit - angličtinu, fotbalový kroužek, logopedické cvičení, sportovní kroužek, výtvarný kroužek a tanečky.

 

 

 

Mateřská škola Matěchova