Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Srdečně Vás zveme na informační schůzku pro nové rodiče, která se bude konat
v pondělí 15. 6. od 17,30
na zahradě naší mateřské školy.

Použijte vstup branou přímo na zadní zahradu.
Prosíme, přijďte tentokrát bez dětí, abychom měli dostatek klidu pro předání důležitých informací a společnou diskuzi.
Poprosíme Vás také o vyplnění několika dokumentů.

Těšíme se na Vás!
_______________________________________________________________________________________________

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/21


Přijaté děti (č. j.):

3, 5, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 31, 39, 41, 42, 44, 46, 50, 53, 56, 58, 60, 62, 63, 69, 73, 74, 75, 81, 82, 84, 86

Nepřijaté děti (č. j.):

1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 40, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 55, 57, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 83, 85


Přerušené řízení (č. j.):


54, 80

Individuální vzdělávání (č. j.):

34, 87

Písemnou formu Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání v MŠ Matěchova budeme rozesílat příští týden poštou nebo datovou schránkou.

______________________________________________________________________________________________

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – AKTUÁLNĚ

Vzhledem k současným mimořádným opatřením rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o změně organizace zápisů do mateřských škol pro školní rok 2020/2021.

Organizace zápisu

 • Kritéria  - děti budou do MŠ přijímány na základě následujících kritérií
 • trvalé bydliště dítěte; u cizinců místo pobytu
 • věk dítěte

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

 Termín zápisu – v zákonem stanovené lhůtě od 2. 5. do 16. 5. 2020 (do 18.00 hod.)

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte a nejlépe bez osobní přítomnosti zákonných zástupců ve škole, přihlášku s přílohami (viz ke stažení níže) je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (ID: xqqmckx)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email*),
 • poštou
 • osobním podáním – vhozením do poštovní schránky MŠ. V případě nutnosti lze MŠ
  po předchozí telefonické domluvě navštívit – tel. 241 442 131,608 861 273

 

*Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem
bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Žádost o přijetí (přihláška)  - formulář ke stažení zde. Přihlášku lze vyzvednout v MŠ osobně pouze po předchozí domluvě.

přílohy přihlášky

 • prostá kopie rodného listu
 • prostá kopie očkovacího průkazu

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Očkovací kalendář je k dispozici zde.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

 • Výsledky přijímacího řízení budou k dispozici 29. 5. 2020 na www.msmatechova.cz
 • (nikoli pod jménem dítěte, ale pod číslem jednacím)
 • Číslo Vašeho dítěte, které bude po ukončení a vyhodnocení zápisu uvedeno v přehledu přijatých/nepřijatých dětí na webových stránkách školy a vývěsce u vchodu do MŠ Matěchova,  Vám bude sděleno ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 8,00 do 16,00 na telefonním čísle 608861273. Spojte se s námi. Dovolujeme si požádat o dodržení tohoto termínu. 

 

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ
 • ředitel/ka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení podle § 34 školského zákona 
 • zákonní zástupci žadatele mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí (§ 36 správního řádu) před vydáním rozhodnutí a nahlížet do správního spisu podle § 38 správního řádu; o nahlížení se vyhotoví protokol (po předchozí telefonické domluvě)
 • správní rozhodnutí o nepřijetí žadatele se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce
 • správní rozhodnutí odesílá MŠ přednostně do datové schránky zákonného zástupce (pozor – ne do firemní datové schránky, protože zástupcem dítěte je fyzická osoba - zákonný zástupce, ne společnost)
 • podklady pro odvolací řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí do MŠ ředitel/ka odesílá odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne přijetí prvního odvolání  
 • Děti se speciálními potřebami
 • Prosíme rodiče, kteří vědí, že jejich dítě bude vyžadovat speciální péči (onemocnění,  poruchy chování, závažné alergie...), aby otevřeně komunikovali s vedením školy a poskytli dostatek pravdivých informací o svém dítěti. Není nic horšího, než v září zjistit, že dítě potřebuje pomoc asistenta, kterého nemáme. S ohledem na potřeby dítěte je nutná maximální součinnost.

Informace k individuálnímu vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 Mateřská škola Matěchova