Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

seznam přijatých uchazečů naleznete zde

Ostatní uchazeči nebyli přijati z důvodu zpětvzetí žádosti
                                        (umístění v jiné MŠ) nebo z kapacitních důvodů.                                      


 Pro rodiče nově přijatých dětí
budeme pořádat
4. června od 17 hodin schůzku,
kde dostanou všechny potřebné informace o procesu začlenění
svého dítěte do naší mateřské školy.

     V letošním roce poprvé proběhne zápis dětí do MŠ elektronickou formou. Hlavním důvodem změny je poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte, transparentnost celého procesu a zjednodušení jeho administrace.

Webová aplikace je přístupná na těchto  webových stránkách - https://zapisdoms-praha4.praha.eu/


Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

· Místo trvalého pobytu/místo pobytu dítěte na území MČ Praha 4

· Věk dítěte

      Přednostně přijaty budou děti s odkladem školní docházky a děti pětileté (pěti let dosáhly/dosáhnou do 31. 8. 2024 včetně), pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Ostatní děti budou přijímány dle data narození od nejstarších po nejmladší do naplnění volných míst v MŠ, přičemž dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.


Postup při zápisu:

 · Výdej – generování přihlášek

     Prostřednictvím webové aplikace bude možné od poloviny dubna vyplnit a vygenerovat přihlášku, čímž se získá jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Pro získání přihlášky, přístupné po dobu cca jednoho měsíce, je vhodné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedené na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. Součástí přihlášky bude i evidenční list dítěte spolu s formulářem pro zprávu pediatra o řádném očkování dítěte. Povinnost doložení řádného očkování se netýká dětí plnících od 1. 9. 2024 povinné předškolní vzdělávání. Dítě lze přihlásit do více škol s volbou škol prioritních.

V této fázi se nemusí MŠ kontaktovat. 

V případě, že zákonní zástupci dítěte nemají přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, mohou požádat o pomoc přímo v ředitelně naší MŠ v pondělí 6. 5. mezi 13 a 15 hodinou.

Porada a případná pomoc při generování přihlášek bude po předchozí telefonické domluvě poskytnuta i na Odboru školství, prevence a rodinné politiky ÚMČ Praha 4. Kontakty: Gabriela Michalicová, tel: 261 192 322 nebo Iva Voleská, tel: 261 192 131.

 

·                                                                   Zápis proběhne ve dnech 15. -16. května

 

Přihlášku lze do MŠ odeslat ve shora uvedených dnech:

− datovou schránkou (pro komunikaci se školou je nutná osobní datová schránka)
− e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí prostý e-mail)
− poštou

Přihlášku lze i nadále podat osobně dle pokynů jednotlivých škol ve shora uvedených dnech, v čase od 13.00 do 18.00 hod.


Potřebné dokumenty při podání žádosti:

− podepsaná žádost o přijetí do MŠ (podpis není nutný v případě zaslání přihlášky osobní datovou schránkou)

− doložení řádného očkování dítěte (neplatí pro předškoláky)

− rodný list dítěte (pro odeslání stačí prostá kopie)

− doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce, popř. prokazatelně doložit pobyt na území MČ Praha 4.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat.

Průběh zápisu bude možné v aplikaci průběžně sledovat.

Bližší informace o termínech a průběhu zápisu budou postupně uveřejňovány na webových stránkách mateřských škol, ÚMČ Praha 4 a samozřejmě v samotné aplikaci.



 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 



 

 

 



Mateřská škola Matěchova