Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Výsledky 2. kola zápisu

(určeného dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana před válkou na Ukrajině)

Přijatí uchazeči - registrační čísla : 5, 10

Nepřijatí uchazeči- registrační čísla: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11

Nepřijatí uchazeči obdrží písemné Rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím pošty.
Výsledky 1. kola zápisu
 (určený pro děti s českým státním občanstvím a pro děti cizince, které jsou oprávněny pobývat v ČR na dobu delší než 90 dnů - s výjimkou cizinců, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana  před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině od 24. 2. 2022 a později)

Přijatí uchazeči - registrační čísla:
1, 3, 8, 10, 18, 22, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 67, 68
Přijatí uchazeči obdrží písemné Rozhodnutí o přijetí při nástupu do mateřské školy v září.
O zařazení dětí do konkrétních tříd se dozvíte při nástupu na hlavní nástěnce.

Přerušení správního řízení - registrační číslo: 2

Nepřijatí uchazeči - registrační čísla:
4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69

Nepřijatí uchazeči obdrží písemné Rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím pošty nebo datové schránky.
 Organizace zápisu pro školní rok 2022/23

Zápis se týká dětí narozených do 31. 8. 2019.


Zápis v tomto  školním roce bude probíhat ve dvou termínech

1.  Zápis - 11.- 12. 5. 2022
-
určený pro děti s českým státním občanstvím a pro děti cizince, které jsou oprávněny pobývat v ČR na dobu delší než 90 dnů - s výjimkou cizinců, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana  před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině od 24. 2. 2022 a později

1. od 20. 4. si na můžete stáhnout  a vyplnit  přihlášku ke vzdělávání pro rok 2022/23. Nebo si ji  můžete vyzvednout v mateřské škole po telefonické dohodě.

2. Nechte na přihlášce potvrdit zdravotní stav dítěte a řádné očkování lékařem.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

3.Okopírujte rodný list dítěte. Kopie bude přílohou přihlášky.

4. Trvalý pobyt dítěte - doložíte OP dítěte nebo ředitelka ověří v seznamu obyvatel. 

4.Vyplněnou přihlášku a kopii rodného listu doručíte do MŠ Matěchova nejpozději ve dnech 11. a  12. 5. 2022

 − do datové schránky školy - ID datové schránky: xqqmckx

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce - ne běžným mailem

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− pokud je to  nezbytné,  osobním podáním v mateřské škole 11. – 12. 5. mezi 13 a 18 hodinou


Pokud si přihlášku nemůžete vytisknout, můžete si ji vyzvednout ve školce po předchozí telefonické domluvě osobně.


Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům řízení v pondělí 25. 5. od 13 do 15 hodin.

        Děti budou do MŠ přijímány na základě následujících kritérií:

             - trvalé bydliště dítěte v MČ Praha 4; u cizinců místo pobytu v MČ Praha 4

- povinné očkování

-  věk dítěte 

(Všechny děti, které splní kritérium trvalého pobytu a očkování, budou seřazeny podle věku a přijaty do naplnění kapacity školy.)

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

 Vedení školy přidělí každé přihlášce registrační číslo a pod tímto číslem bude na webových stránkách školy Vaše dítě uvedeno mezi přijatými či nepřijatými dětmi.
O tomto čísle Vás vedení školy bude včas informovat prostřednictvím e-mailu, při osobním odevzdání přihlášky přímo na místě.

Oznámení výsledků zápisu nejpozději do 31. května 2022 na https://www.msmatechova.cz/zapis

Děti přijaté obdrží písemné Rozhodnutí o přijetí až při nástupu do mateřské školy.

Děti nepřijaté obdrží Rozhodnutí o nepřijetí písemně.

Prosíme všechny rodiče, jejichž děti k nám budou přijaty a kteří se rozhodnou nakonec nastoupit do jiné mateřské školy, aby nás o tomto rozhodnutí písemně (e-mailem) informovaly nejpozději do 3. 6. 2022.
Vedení školy pak může přijmout mladší dítě, které původně přijato nebylo. 

__________________________________________________________________________________________
 
2. Zápis - 14. - 15. 6. 2022

- určený pro děti cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později

1. Na internetových stránkách bude možné stáhnout přihlášku v ukrajinském jazyce, nebo bude možné si ji vyzvednout ve školce od 1. a 2. 6. od 13 do 18 hodin.

2. Přihlášku je nutné vyplnit a potvrdit u dětského lékaře - především povinné očkování

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Paní ředitelka zkontroluje :

3. Rodný list dítěte

4.  Pas dítěte, pas zákonného zástupce - vízum strpění vydané od 24 . 2. 2022 a později

5. Doklad o pobytu v Praze 4

6. Tyto dokumenty přineste 14. a 15. 6. 2022 mezi 13 -18 hodinou do MŠ

Přijímány budou děti podle věku do naplnění kapacity školy.
Děti, které nebude možné z kapacitních důvodů přijmout, se pokusí odbor školství MČ Prahy 4 umístit v jiné mateřské škole.

Možnost nahlížení do spisu 16. 6. 2022 od 13-15 hod.

Výsledky zápisu budou k dispozici na internetových stránkách školy a přímo ve škole
nejpozději do 30. 6. 2022

Записи - 14 - 15 червня 2022 року

 - призначені для дітей іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом на території України з 24 лютого 2022 року і пізніше.

1. Завантажити додаток українською мовою можна буде на сайті або зібрати в дитячому садку 1 та 2 червня (13:00-18:00)

2. додаток необхідно заповнити та підтвердити педіатром – особливо обов’язкові щеплення

 Умови прийому в дитячий садок , § 50 Закону про охорону здоров'я виконувати зобов'язання регулярно отримувати щеплення або мати документ, що дитина має імунітет до інфекції або не може пройти вакцинацію, оскільки протипоказанням. Цей обов’язок не поширюється на дитину, яка здобуває обов’язкову дошкільну освіту.

Директор перевірить:

3. Свідоцтво про народження дитини

4. Паспорт дитини, паспорт законного представника - віза толерантності видана з 24. 2. 2022 і пізніше

5. Підтвердження перебування в Празі 4

6. Принести ці документи в садок 14 і 15 червня 2022 року з 13 до 18 год.

Діти будуть прийматися відповідно до віку до заповнення місткості школи.

Діти, яких не зможуть прийняти через працездатність, намагатимуться влаштувати відділ освіти району Прага 4 в інший дитячий садок.

Можливість переглянути файл 16 червня 2022 року з 13-15 год.
 Результати зарахування будуть доступні на сайті школи та безпосередньо в школі

не пізніше 30 червня 2022 року_______________________________________________________________________________________

Informace k individuálnímu vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu  nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku..

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

  

 

 Mateřská škola Matěchova