Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Schůzka rodičů nově přijatých dětí 

Srdečně Vás zveme na informační schůzku,  na které se dozvíte podrobnosti o vzdělávání a organizaci aktivit v naší mateřské škole. Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace neumožňovala uskutečnit Den otevřených dveří, budete mít jistě mnoho otázek na vedení nebo na paní učitelky nejmenších dětí. 

Sejdeme se na zahradě v pondělí 14. 6. v 17,30. 
Bez dětí.
V případě nepříznivého počasí se sejdeme uvnitř ve třídě Berušek. Samozřejmě za dodržení hygienických opatření (respirátory, dezinfekce, rozestupy.)

Vstup bude umožněn přímo bránou na zahradu školy. 

Prosíme, vezměte si s sebou vlastní propisku, abyste nám mohli na místě vyplnit další dokumenty. 

Těšíme se na setkání.

__________________________________________________________________________________________
Výsledky zápisu pro školní rok 2021/22


Vážení rodiče,
pokud je Vaše dítě přijato i do jiné MŠ a nenastoupí k nám, dejte nám to, prosím, co nejrychleji vědět na msmatechova@volny.cz
Budeme pak přijímat děti, které se k nám v prvním kole nedostaly.

Reg. čísla přijatých dětí:

3, 7, 8, 9, 11,  14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 33, 34, 43, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 75, 76, 83, 84

Reg. čísla nepřijatých dětí z důvodu nesplnění kriteria trvalého pobytu v MČ P4: 74, 78

Reg. čísla nepřijatých dětí z důvodu naplnění kapacity školy: 

1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 17, 22, 24, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 50, 52, 54, 57, 61, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 79, 80, 81, 82, 85

Zpětvzetí žádosti: 26, 32, 40, 41, 45, 48, 62, 72, 

Je velmi pravděpodobné, že některé přijaté děti nenastoupí, jelikož (vzhledem k věku) byly přijaty do více mateřských škol. Jakmile mi tuto informaci rodiče oznámí, mohu přijmout děti, které se z kapacitních důvodů nedostaly. Není potřeba podávat odvolání. Jakmile se uvolní místo, budeme telefonicky kontaktovat rodiče dětí umístěných pod čarou podle věku. ______________________________________________________________________________________________
Organizace zápisu pro školní rok 2021/22

 

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci bude zápis probíhat distančně bez Vaší přítomnosti v mateřské škole.

Jak se přihlásit?

1.Nahttps://www.msmatechova.cz/dokumentysi stáhněte a vyplňte přihlášku ke vzdělávání.

2. Nechte na přihlášce potvrdit zdravotní stav dítěte a řádné očkování lékařem.

(Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.)

Zkuste lékaře požádat, aby Vám potvrzení vystavil mailem.

3.Okopírujte rodný list dítěte. Ten bude přílohou přihlášky.

Trvalý pobyt dítěte doložíte pouze čestným prohlášením na přihlášce.

4.Vyplněnou přihlášku a kopii rodného listu doručíte do MŠ Matěchova nejpozději do 12. 5. 2021

 − do datové schránky školy - ID datové schránky: xqqmckx

(Pro komunikaci datovou schránkou však můžete využít pouze soukromou datovou schránku, nikoli firemní.)

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− pokud je to  nezbytné,  osobním podáním ve škole 11. – 12. 5. mezi 13 a 18 hodinou


Pokud si přihlášku nemůžete stáhnout, můžete si ji vyzvednout ve školce po předchozí telefonické domluvě

od 21. 4. 2021. Pokud ji nemůžete doručit ve stanovených dnech z důvodu nemoci či karantény, zavolejte a domluvíme jiný termín.

Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům řízení v pondělí 20. 5. od 13 do 17 hodin.

 

        Děti budou do MŠ přijímány na základě následujících kritérií:

             - trvalé bydliště dítěte; u cizinců místo pobytu

-  věk dítěte

(Všechny děti, které splní kritérium trvalého pobytu, budou seřazeny podle věku a přijaty do naplnění kapacity školy.)

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Vedení školy přidělí každé přihlášce registrační číslo a pod tímto číslem bude na webových stránkách školy Vaše dítě uvedeno mezi přijatými či nepřijatými dětmi. O tomto čísle Vás vedení školy bude včas informovat prostřednictvím e-mailu.

Oznámení výsledků zápisu nejpozději do 31. května 2021 na https://www.msmatechova.cz/zapis

Děti přijaté obdrží písemné Rozhodnutí o přijetí až při nástupu do mateřské školy.

Děti nepřijaté obdrží Rozhodnutí o nepřijetí písemně.

 

Informace k individuálnímu vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


Prosíme všechny rodiče, jejichž děti k nám budou přijaty a kteří se rozhodnou nakonec nastoupit do jiné mateřské školy, aby nás o tomto rozhodnutí písemně
 (e-mailem) informovaly nejpozději do 15. 6. 2021. Vedení školy pak může přijmout mladší dítě, které původně přijato nebylo.


Je nám moc líto, že vzhledem k epidemiologické situaci nemůžeme pořádat Den otevřených dveří. Přečtěte si pozorně naše stránky - určitě se o nás dozvíte většinu podstatných informací. Chápeme, že výběr školky je pro vás velmi důležitý.
Jakmile se situace zlepší (v průběhu května nebo června), pokusíme se pro Vás zorganizovat setkání ve školce.

Pokud budete mít o volbě školky pochybnosti, můžete zavolat své dotazy paní ředitelce Štanclové - 608861273.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

  

 

 Mateřská škola Matěchova